top of page

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza ”Serce-Sercu”
 Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie

I. Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko-przyjacielskie.

 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy uczeń, wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

 3. Szkolny Klub Wolontariusza „Serce-Sercu” ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

 

II. Cele i sposoby działania

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomocą innym.

 2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

 3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

 4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

 5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

 6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

 7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

 8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

 9. Wspieranie ciekawych inicjatyw społeczności szkolnej.

 10. Promocja idei wolontariatu w szkole.

 11. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serce-Sercu” jest Szkoła Podstawowa im. św. Maksymiliana Kolbego w Teresinie.

 

III. Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce służyć innym.

 2. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Serce-Sercu” (załącznik nr 2) oraz podpisać Zobowiązanie Wolontariusza (załącznik nr 1).

 3. Członkiem Klubu jest uczeń szkoły podstawowej, respektując zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu koordynatorowi Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.

 4. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

 5. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

 6. Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

 7. Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

 8. Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

 9. Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy i spotkaniach Klubu.

 10. Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

 11. Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

 12. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.
   

IV.  Obszary działania

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch zasadniczych obszarów:

środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.

 • działalności edukacyjnej, charytatywnej i kulturalnej,

 • współpracy z placówkami np. Dom Pomocy Społecznej,

 • współpracy z placówkami edukacyjnymi (przedszkola, szkoły),

 • realizacja projektów lokalnych,

 • pomoc na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,

 • włączanie się w organizację różnych akcji charytatywnych w celu przybliżenia ogólnoświatowych problemów np. „Okulary dla Afryki”.

 • bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego,

 • zbiórka nakrętek, korków.

 

VI. Nagradzanie wolontariuszy

 1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym nastąpi podsumowanie działalności Klubu,

 2. Formy nagradzania: 
  wyrażenie uznania słownego,
  - umieszczeniu nazwisk w sprawozdaniu Klubu i stronie internetowej szkoły,​
  - wręczenie dyplomu.

 3. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 4. W okresie pandemii, aby uzyskać zaświadczenie oraz wpis „Wolontariat na rzecz Szkolnego Klubu Wolontariusza ,,Serce-Sercu” na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej, uczeń powinien brać udział, w różnych inicjatywach i akcjach szkolnych, uczestniczyć w spotkaniach Szkolnego Klubu Wolontariatu, potwierdzonych obecnością w dzienniku zajęć oraz uzyskać co najmniej 60 pkt. w ciągu roku szkolnego. 

 

Punkty są przyznawane za: 
 

3 pkt. – obecność na spotkaniach online; 

5 pkt. – udział w akcji „Telefon na humor” - polegającą na zadzwonieniu do jakiejś osoby samotnej lub na kwarantannie, aby inni wiedzieli, że nie są samotni, że znajdzie się ktoś, kto o nich pamięta; 

8 pkt. – całoroczna zbiórka nakrętek; 

10 pkt. – akcje szkolne, bieżące inicjatywy wynikające z mapy potrzeb i programu SKW; 

20 pkt. – udział w projekcie edukacyjnym „Poczytaj mi kolego” – stworzenie audiobooka (max. 10 min. – bajki dla młodszych dzieci, wiersza lub fragmentu, rozdziału z wybranej książki). 

 

 

 

Załącznik 1 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serce-Sercu”

 

Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Klubu Wolontariusza oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serce-Sercu” oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

Teresin dn…………………………………………………………………

              …………………………….…………………………………….

                                  ( czytelny podpis wolontariusza)

 

Załącznik 2 do Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serce-Sercu”

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego

Wyrażam zgodę na działalność mojego dziecka/podopiecznego …………………………………………………………

w Szkolnym Klubie Wolontariusza „Serce-Sercu”.

 

Teresin dn. ……………………………………………………….…...........…

                  …………………………………………………………………….

                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

bottom of page